Rosh Hashanah Day 1

September 26, 2022    
All Day

Rosh Hashanah Day 1

 

 

 

 

       

Tashlich – Brookline Reservoir 4:30 pm